ISO 9001 - 2015
PTP tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ


Sáng ngày 23/04/2018, tại Hà Nội, công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (MCK: PTP ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đến dự đại hội, có các đồng chí trong Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, lãnh đạo các phòng ban, đặc biệt có sự hiện diện của 19 cổ đông và người ủy quyền, đạt tỷ lệ 72% tổng số cổ phần phát hành. Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành.

Đại diện Hội đồng quản trị, ông Ngô Mạnh Hùng - Tổng giám đống công ty, ủy viên Hội đồng quản trị đã báo cáo trước đại hội kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Ông nhấn mạnh, năm 2017 là một năm còn tồn tại nhiều khó khăn với ngành in nói chung, với PTP nói riêng, tuy nhiên hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty vẫn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, doanh thu đạt 236,730 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 10.454 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thông qua cổ tức năm 2017 là 9%.

Tại đại hội, các cổ đông đã tham luận, đặt ra các câu hỏi và được Đoàn chủ tịch giải đáp thỏa đáng về các nội dung câu hỏi xung quanh các vấn đề như: Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh trong tương lai; công tác quản trị, điều hành doanh nghiệp sao cho tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động; quyền lợi của các cổ đông; các giải pháp để Công ty phát triển bền vững,…Các cổ đông cũng cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng công ty.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua các nội dung:
- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017.

- Thông qua BCTC kiểm toán năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế cho năm tài chính 2017.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017.

- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018.

-Thông qua điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty PTP sửa đổi theo Nghị định 71/2017/NĐ_CP.

- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

- Quy chế tổ chức hoạt động của ban kiểm soát.

- Tiếp tục ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai dự án xây dựng trụ sở làm việc và văn phòng cho thuê tại 564 Nguyễn Văn Cừ - Long Biên- HN.

- Bầu ông Dương Vũ Cường là thành viên Hội đồng quàn trị nhiệm kỳ 2015-2019 thay cho ông Phan Văn An đã có đơn xin từ nhiệm (đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội); Bầu ông Nguyễn Triệu Long là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 -2019 thay cho bà Trần Hồng Thu đã có đơn xin từ nhiệm (đạt tỉ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội).

Với tỷ lệ phiếu biểu quyết nhất trí cao trong các nội dung trong chương trình, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện đã thành công tốt đẹp. Cùng với sự tin tưởng của Cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cam kết đảm bảo quyền lợi hợp pháp tối đa của các cổ đông, đồng thời sẽ nỗ lực hết mình để hoàn thành các mục tiêu sản xuất kinh doanh năm 2018 với quyết tâm xây dựng PTP ngày một phát triển ổn định và bền vững.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội:


Ông Ngô Mạnh Hùng – Tổng giám đốc Công ty, Ủy viên HĐQT báo cáo kết quả SXKD của công ty  năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018.


Cổ đông tham luận và đặt câu hỏi với Đoàn chủ tịch của Đại hội

Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội.

Cập nhật: 24/04/2018
Lượt xem: 1343
Lên trênFacebook chat