ISO 9001 - 2015
Kỉ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
[English below]

Ngày Dân số Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 11 tháng 7. Mục đích chính của ngày này là thu hút sự chú ý đối với các vấn đề phát sinh do dân số gia tăng trên toàn cầu. Ấn Độ là nước có dân số lớn thứ hai thế giới sau Trung Quốc.Liên hợp quốc đã thành lập quỹ dân số (UNFPA) và một bộ phận dân số để lập kế hoạch các chương trình và phối hợp với các cơ quan khác nhằm làm nổi bật và phổ biến thông tin về các biện pháp kiểm soát dân số.


Lịch sử Ngày Dân số Thế giới
Ngày Dân số Thế giới được Liên hợp quốc thành lập vào năm 1989, nổi lên bởi sự quan tâm của Ngày Năm tỷ tỷ được kỷ niệm vào năm 1987. Một nghị quyết có hiệu lực đã được thông qua và ngày được đánh dấu lần đầu tiên vào ngày 11 tháng 7 năm 1990. Vào tháng 12 năm 1990, Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) quyết định tiếp tục tổ chức Ngày Dân số Thế giới để nâng cao nhận thức về các vấn đề dân số, bao gồm cả mối quan hệ của chúng với môi trường.

Ý nghĩa của Ngày Dân số Thế giới
Ngày Dân số Thế giới được tổ chức với mục tiêu nêu bật những khó khăn do dân số quá đông gây ra và nâng cao nhận thức về việc dân số quá đông có thể gây hại đến hệ sinh thái và sự tiến bộ của nhân loại.

Chủ đề Ngày Dân số Thế giới 2021
Năm nay, chủ đề của Ngày Dân số Thế giới 2021 là 'tác động của đại dịch Covid-19 đối với mức sinh'. Nó sẽ được quan sát để làm sáng tỏ hơn về tác động của đại dịch Covid-19 đối với sức khỏe tình dục và sinh sản và hành vi sinh sản trên toàn cầu. Nó được tổ chức bởi Phòng Dân số của Bộ Kinh tế và Xã hội của Liên Hợp Quốc (DESA).
---------------------------------------------

World Population Day is observed every year on July 11. The main purpose of this day is to draw attention towards the issues arising out of rising population across the globe. India has the world’s second-largest populace after China.

The United Nations has sent up a population fund (UNFPA) and a population division to plan programmes and coordinate with other agencies in order to highlight and disseminate information about population control measures.

History of World Population Day
The World Population Day was established by the United Nations in 1989, buoyed by the interest the Five Billion Day celebrated in 1987. A resolution to the effect was passed, and the dayw as first marked on July 11, 1990. In December 1990, the United Nations General Assembly (UNGA) decided to continue observing World Population Day to enhance awareness about population issues, including their relations to the environment.

Significance of World Population Day
The World Population Day is observed with the goal of highlighting the difficulties created by overpopulation and raising awareness about how overpopulation may harm the ecosystem and progress of humanity.

Theme of World Population Day 2021
This year, the theme of World Population Day 2021 is 'the impact of the Covid-19 pandemic on fertility'. It will be observed to shed more light on the impact of the Covid-19 pandemic on sexual and reproductive health and reproductive behaviour globally. It is organised by the Population Division of the United Nations Department of Economic and Social Affairs (DESA).
Cập nhật: 11/07/2021
Lượt xem: 1435
Lên trênFacebook chat