ISO 9001 - 2015
Công bố dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2022.  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty PTP Công bố dự thảo tài liệu họp Đại hội Cổ đông Thường niên năm 2022.
Chi tiết xem tại các file:
1Báo cáo BKS.pdf
2Báo cáo HĐQT.pdf
3Báo cáo Tài chính kiểm toán.pdf
4Quy chế làm việc.pdf
5Tờ trình.pdf
Cập nhật: 31/03/2022
Lượt xem: 340
Lên trênFacebook chat