ISO 9001 - 2015
Công bố ĐL Cty, QC HĐ của BKS, của HĐQT, nội bộ về Quản trị Cty  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Công ty PTP công bố Điều lệ Công ty CP DVVT và In Bưu Điện 2022, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.

Chi tiết xem tại các file:
Điều lệ Công ty CP DVVT và In Bưu Điện.pdf
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.pdf
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.pdf
Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.pdf
Cập nhật: 18/05/2022
Lượt xem: 264
Lên trênFacebook chat