ISO 9001 - 2015
Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
[English below]
Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển 2021: Tác động được cảm nhận trên toàn thế giới trong lĩnh vực kinh tế - xã hội và chính trị. Lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là lĩnh vực du lịch văn hóa.

Hàng năm, vào ngày 21 tháng 5, Ngày Thế giới về Đa dạng Văn hoá vì Đối thoại và Phát triển được tổ chức trên toàn cầu, giúp truyền bá nhận thức của mọi người về sự phong phú của các nền văn hóa trên thế giới và nêu bật ý nghĩa của sự đa dạng văn hóa. Ngày này được kỉ niệm vì hòa bình, ổn định và phát triển, thu hẹp khoảng cách giữa các nền văn hóa. Để chung sống hòa thuận với nhau, mọi người trên thế giới phải hiểu tầm quan trọng của sự đa dạng văn hóa.Nguồn gốc và mục đích:

Sau một cuộc tấn công khủng bố vào năm 2001 và phá hủy tượng Phật Bamyan ở Afghanistan, Tổ chức Văn hóa và Khoa học Giáo dục của Liên hợp quốc (UNESCO) đã thông qua ngày này là 'Tuyên bố chung về đa dạng văn hóa'. Vào tháng 12 năm 2002, Đại hội đồng Liên hợp quốc (UNGA) trong nghị quyết 57/249 đã công bố ngày 21 tháng 5 là Ngày thế giới về đa dạng văn hóa để đối thoại và phát triển, thừa nhận sự cần thiết phải "nâng cao tiềm năng của văn hóa như một phương tiện để đạt được thịnh vượng, phát triển bền vững và chung sống hòa bình toàn cầu. "
------------------------------------------------------------------

World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development 2021: The impact is felt all around the world in the social-economic and political field as well. The most affected sector is the cultural tourism sector.

Every year on May 21, The World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development is observed globally. This day helps in spreading awareness among people regarding the richness of the world's cultures and highlight the significance of cultural diversity. This day was introduced for peace, stability and development, bridging the gap between cultures. To live together in harmony, people around the world must understand the importance of cultural diversity. 

Origin and Purpose:

After a terrorist attack in 2001 and destruction of Buddha statue of Bamyan in Afghanistan, the United Nations Educational Scientific and Cultural Organisation (UNESCO) adopted this day as 'Universal Declaration on Cultural Diversity'. In December 2002, the UN General Assembly (UNGA) in its resolution 57/249 announced May 21 to be The World Day for Cultural Diversity for Dialogue and Development, recognizing the need to "enhance the potential of culture as a means of achieving prosperity, sustainable development and global peaceful co-existence."
Cập nhật: 21/05/2021
Lượt xem: 13684
Lên trênFacebook chat