ISO 9001 - 2008
Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015  
Quay lại Bản in Yahoo
Cỡ chữ
Thư mời họp, chương trình và giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 xin xem file đính kèm.
Cập nhật: 13/04/2015
Lượt xem: 2097
Lên trênFacebook chat