ISO 9001 - 2015

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội Cổ đông Thường niên Năm 2022

Chi tiết

Công ty PTP Công bố dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2022.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2021.

Chi tiết

Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán PTP tham dự đại hội cổ đông TN năm 2022.

Chi tiết

Thông báo Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông 2022

Chi tiết

Thông báo Tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng Kế toán TKTC

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020.

Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết
 Facebook chat