ISO 9001 - 2015

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Chi tiết

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021

Chi tiết

Công ty PTP Công bố TT 24 giờ về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế Hà Nội.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin biên bản họp lần 1 HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty công bố thông tin về biên bản họp lần 1 Ban kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện Công bố TT mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2.

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In bưu điện - PTP công bố TT 24 giờ về việc không đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết
 Facebook chat