ISO 9001 - 2015

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020.

Chi tiết

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết

PTP công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Thứ 2, ngày 26/04/2021, Công ty CP Dịch vụ Viễn Thông và In Bưu Điện (PTP) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về việc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Chi tiết

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2021

Chi tiết

Công ty PTP Công bố TT 24 giờ về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế Hà Nội.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin biên bản họp lần 1 HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết
 Facebook chat