ISO 9001 - 2015

Công ty PTP Công bố báo cáo quản trị năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Chi tiết

Công ty PTP công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán BCTC 2022.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo chi trả cổ tức năm 2021.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức 2021.

Chi tiết

Công bố thông tin biên bản, nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội Cổ đông Thường niên Năm 2022

Chi tiết

Công ty PTP Công bố dự thảo tài liệu họp ĐHCĐ TN năm 2022.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2021.

Chi tiết

Công ty Cổ phần dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Chi tiết
 Facebook chat