ISO 9001 - 2008

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2018.

Chi tiết

Công ty PTP công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết

Công ty PTP công bố dự thảo tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết

Công ty PTP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin 24 giờ BCTC kiểm toán năm 2018.

Chi tiết

Công ty PTP công bố thông tin 24 giờ về nội dung thay đổi nhân sự.

Chi tiết

PTP Công bố thông tin giải trình về Quyết định xử lý vi phạm pháp luật về thuế

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông năm 2019.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn của Công ty PTP

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018.

Chi tiết
 Facebook chat