ISO 9001 - 2015

Công ty cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện - PTP Công bố thông tin 24 giờ về BCTC kiểm toán năm 2019.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện (PTP) Công bố thông tin về việc bổ nhiệm chức vụ Phó TGĐ Công ty PTP đối với Ông Hoàng Trường Giang.

Chi tiết

Công ty PTP công bố thông tin thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, kiêm Trưởng phòng kế toán TKTC đối với Ông Lê Hoàn

Chi tiết

Công ty CP DVVT và In Bưu Điện Công bố TT về việc miễn nhiệm chức danh Phó TGĐ đối Ông An Văn Tâm với lý do nghỉ chế độ hưu trí.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện thông báo chi trả cổ tức năm 2018

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện công bố nghị quyết và biên bản đại hội cổ đông thường niên năm 2019.

Chi tiết

Sáng ngày 26/04/2019, tại Hà Nội, công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (MCK: PTP ) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2018.

Chi tiết

Công ty PTP công bố thông tin về Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết

Công ty PTP công bố dự thảo tài liệu Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

Chi tiết

Công ty PTP thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

Chi tiết
 Facebook chat