ISO 9001 - 2008

Công ty PTP thông báo danh sách cổ đông nhà nước và cổ đông lớn của Công ty PTP

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) thông báo chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2017.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố biên bản họp ban kiểm soát ngày 03/5/2018

Chi tiết

Công ty PTP Công bố biên bản và  Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố quyết định số 74/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 20/4/2018 của Tập Đoàn VNPT

Chi tiết

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2017.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố thông tin về việc đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Chi tiết
 Facebook chat