ISO 9001 - 2008

Công ty PTP Công bố biên bản và  Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố quyết định số 74/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 20/4/2018 của Tập Đoàn VNPT

Chi tiết

Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2017.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố dự thảo tài liệu đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố thông tin về việc đại hội cổ đông thường niên năm 2018

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố thông tin báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017

Chi tiết

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông và In Bưu Điện (PTP) Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông thường niên năm 2018.

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ( PTP) thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Chi tiết

Công ty PTP công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết

Công ty PTP công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 có bổ sung

Chi tiết

Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết

Công ty PTP công bố báo cáo thường niên năm 2016

Chi tiết
 Facebook chat