ISO 9001 - 2015

Công ty PTP Công bố TT 24 giờ về Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của Cục thuế Hà Nội.

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin biên bản họp lần 1 HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

Chi tiết

Công ty PTP tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty công bố thông tin về biên bản họp lần 1 Ban kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện Công bố TT mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần thứ 2.

Chi tiết

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In bưu điện - PTP công bố TT 24 giờ về việc không đủ điều kiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện - PTP  thông báo  hồ sơ đề cử làm TV BKS Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 của bà Đỗ Vân Anh.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện - PTP Thông báo hồ sơ ứng cử làm TV HĐQT Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024 của Ông Nguyễn Hồng Lâm

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện - PTP công bố thời gian họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu điện công bố tài liệu họp Đại hội cổ đông TN 2020.

Chi tiết

Công ty PTP thông báo gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020.

Chi tiết
 Facebook chat