ISO 9001 - 2008

Công ty CP Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện ( PTP) thông báo chi trả cổ tức năm 2016

Chi tiết

Công ty PTP công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết

Công ty PTP công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 có bổ sung

Chi tiết

Công ty PTP thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Chi tiết

Công ty PTP công bố báo cáo thường niên năm 2016

Chi tiết

Công ty CP DVVT & In Bưu Điện (PTP) CBTT về ý kiến loại trừ của Công ty kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán

Chi tiết

Công ty PTP Công bố thông tin về việc miền nhiệm TV HĐQT đối với Ông Trần Xuân Khiên và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông NGuyễn Hồng Lâm.

Chi tiết

Công ty PTP công bố báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016

Chi tiết

Công ty PTP thông báo chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố TT 24 giờ về việc bổ nhiệm Bà Trần Hồng Thu

Chi tiết

Công ty PTP công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Chi tiết

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện (PTP) Công bố tài liệu dự thảo họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết
 Facebook chat