PTP thông báo chi trả cổ tức năm 2020
Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP) thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020.
Chi tiết xem tại đây: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020.pdf