TB về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận DS người sở hữu CK
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.
Chi tiết xem tại đây: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.pdf