Công bố TT Biên bản, Nghị quyết ĐHCĐ TN năm 2021.
PTP công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.
Chi tiết xem tại đây: Công bố thông tin Biên bản, Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021..pdf