Công bố thỏa ước lao động tập thể 2021.
Công ty PTP Công bố thỏa ước lao động tập thể năm 2021.
Chi tiết xem tại đây: Thỏa ước lao động tập thể.pdf