Công bố báo cáo thường niên năm 2020.
Công ty PTP Công bố báo cáo thường niên năm 2020.
Chi tiết xem tại đây: Báo cáo thường niên PTP 2020.pdf