CBTT biên bản họp lần 1 Ban kiểm soát Công ty PTP nhiệm kỳ 2020-2024.
Công ty công bố thông tin về biên bản họp lần 1 Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện (PTP), chi tiết xem tại đây.
---Trân trọng---