Công ty PTP Công bố TT mời họp ĐHCĐ thường niên 2020 lần 2
TB Mời họp đại hội CĐTN năm 2020 lần thứ 2 xem tại đây.

---Trân trọng---