Công ty PTP Công bố Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát
Công ty PTP Công bố Quy chế tổ chức hoạt động của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018. Chi tiết xin xem FILE ĐÍNH KÈM