Công ty PTP Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
Công ty PTP Công bố điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018. Chi tiết xem FILE ĐÍNH KÈM