Công ty PTP Công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Công ty PTP Công bố Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 23/4/2018. Chi tiết xin xem FILE ĐÍNH KÈM