Công ty PTP Công bố quyết định số 74/QĐ-VNPT-HĐTV-NL của Tập Đoàn VNPT
Công ty PTP Công bố quyết định số 74/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 20/4/2018 của Tập Đoàn VNPT về việc thay đổi người đại diện vốn góp của Tập đoàn VNPT tại Công ty PTP và ứng cử làm TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019. Chi tiết xin xem FILE ĐÍNH KÈM