Công ty PTP công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty PTP công bố biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
Chi tiết xin xem FILE ĐÍNH KÈM