Công ty PTP công bố tài liệu Đại hội cổ đông thường niên 2017 có bổ sung
Chi tiết xin xem ở FILE ĐÍNH KÈM