Công ty PTP công bố báo cáo thường niên năm 2016
Chi tiết xin xem ở FILE ĐÍNH KÈM