CBTT: Công ty PTP Công bố Thông tin về ý kiến loại trừ của Công ty kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán
Công ty CP DVVT & In Bưu Điện (PTP) CBTT về ý kiến loại trừ của Công ty kiểm toán và kết quả SXKD năm 2016 đã được kiểm toán. Chi tiết xem ở FILE ĐÍNH KÈM