CBTT: V/v miễn nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT
Công ty PTP Công bố thông tin về việc miền nhiệm TV HĐQT đối với Ông Trần Xuân Khiên và bầu bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019 đối với Ông NGuyễn Hồng Lâm.

Chi tiết xin xem ở FILE ĐÍNH KÈM