Công ty PTP công bố báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016
Công ty PTP công bố báo cáo tình hình quản trị 6 tháng đầu năm 2016. Chi tiết xin xem ở FILE ĐÍNH KÈM